آنزیم لاکتاز

آنزیم لاکتاز

هضم قند لاکتوز یک توانایی ژنتیکی به حساب می‌آید و این توانایی و میزان آن در مناطق مختلف جهان، متفاوت بروز می‌کند. نزدیک به 70 درصد مردم جهان از این ناتوانی به سبب عدم تحمل لاکتوز در سطوح مختلف، رنج می‌برند. آنزیم لاکتاز، فرمولی براساس آنزیم لاکتاز خنثی است که توانایی شکستن لاکتوز  به گلوکز، ساکاروز و گالاکتو-الیگوساکاریدها، دارد. این فرمولاسیون راهی اقتصادی و کنترل شده به منظور حذف لاکتوز از شیر و محصولاتی حاصل از شیر است.