0
0

تجهیزات یکبار مصرف پزشکی - انواع دستکش

دستکش معاینه کم پودر

دستکش جراحی بدون پودر

دستکش جراحی کم پودر

دستکش جراحی (کم پودر- ارتوپدی)